Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 

Následující dodací podmínky platí pro všechny smlouvy, dodávky a ostatní plnění, včetně placených a bezplatných poradenských služeb, pokud nejsou změněny nebo odstraněny s písemným souhlasem prodejce. Odběratelem v obchodních podmínkách jsou fyzické osoby objevující se v obchodních vztazích, aniž by se jim mohla přičítat průmyslová nebo samostatně výdělečná činnost. Podnikateli v obchodních podmínkách jsou fyzické nebo právnické osoby nebo právně způsobilé osobní společnosti, s nimiž se setkáváme v obchodních vztazích, kteří vykonávají průmyslovou nebo samostatně výdělečnou činnost. Kupujícím v obchodních podmínkách je jak odběratel, tak podnikatel. Pokud nechce kupující podléhat těmto obchodním podmínkám, musí to neprodleně písemně oznámit. Lišící se obchodní podmínky kupujícího nejsou používány. Podmínky kupujícího nebudou náležitostmi smlouvy ani tehdy, pokud by jim prodejce už neodporoval a bezpodmínečně poskytl smluvně dlužné plnění. Úmluvy lišící se od těchto podmínek musejí být písemně zaneseny do smlouvy.

 

II. Nabídka a rozsah dodávky

 

 1. Nabídky prodejce jsou nezávazné. Podklady spojené s nabídkou jako obrázky, popisky, hmotnostní a rozměrové údaje jsou pouze přibližně směrodatné, pokud nejsou označeny jako závazné. Změny jsou nenáležité a neakceptovatelné kupujícím, pokud nevycházejí z obchodně známých rozměrů. Plnění a provozní náklady jsou uváděny jako průměrné hodnoty.
 2. Objednávkou prohlašuje kupující závazně vůli získat objednané zboží. Prodejce je oprávněný akceptovat smluvní nabídku obsaženou v objednávce během dvou týdnů.
 3. Objedná-li odběratel zboží elektronickou cestou, bude mu přístup k objednávce neprodleně potvrzen. Potvrzení tohoto přístupu neznamená závazné přijetí objednávky.
 4. Pokud objedná odběratel zboží elektronickou cestou, bude smluvní text uložen a na požádání zaslán kromě existující nabídky e-mailem.

 

 1. Uživatelé si mohou stáhnout aplikaci „FRI: X IDENT“. Tímto způsobem nezískávají žádná autorská práva ani práva průmyslového vlastnictví, pokud jim nebyla výslovně udělena. Aplikace a její funkce mohou být používány pouze v zákonem povoleném rámci a nikoli nevhodným způsobem. V případě porušení platných zákonů si prodejce vyhrazuje právo vyloučit uživatele z používání aplikace. Uživatel nesmí kopírovat, distribuovat nebo jinak zpřístupňovat aplikaci třetím stranám. Není oprávněn měnit programový kód aplikace nebo jejích částí, zpětně ji analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo jiným způsobem určovat zdrojový kód nebo z něj vytvářet odvozená díla. Ustanovení §§ 69d, 69e Autorského zákona tím zůstávají nedotčena. Aplikace se neustále vyvíjí a nové funkce a služby proto mohou být nabízeny nad rámec základní bezplatné verze. Další funkce a služby v rámci aplikace mohou být zpoplatněny. Při používání aplikace, zejména při používání funkce fotoaparátu, musí uživatel zajistit, aby nebyly zobrazeny žádné osoby ani jiné osobní údaje.

 

III. Cena a platba

 

 1. Pokud není stanoveno jinak, platí ceny ze skladu nebo továrny výrobce, avšak bez obalu. Ceny jsou uvedeny všetně DPH. Má-li se dodávka uskutečnit za více než 4 měsíce, je při zvýšení cen subdodavatelů, neočekývaném nárůstu mzdových a dopravních nákladů prodávající oprávněn požadovat jednání o novém stanovení ceny. Prodávající se zavazuje dodržet dohodnutou cenu jen do sjednaného dodacího termínu, nejméně však 4 měsíce. Za zvýšené náklady, které vzniknou prodávajícímů během prodlení při převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat náhradu.
 2. Kupující se zavazuje k zaplacení do 10 dnů od dodání zboží a přijetí faktury. Po uplynutí této lhůty je kupující v prodlení. Příslib snížení ceny platí pouze v případě, že se kupující nenachází v časovém prodlení platby za dodávku.
 3. Obděratel má během zdržení peněžní závazek úročen ve výši 5% nad základní úrokovou sazbu.
 4. Podnikatel má během zdržení peněžní závazek úročen ve výši 8% nad základní úrokovou sazbu.
 5. Vůčí kupujícímu si vyhrazujeme prokázání a uplatnění vyšších škod z prodlení.
 6. Dostane-li se kupující s platbou - při dohodě o splátkách se dvěma po sobě jdoucími splátkamí - do prodlení, pak prodávajíví může uplynutí přiměřené náhradní lhůty od smlouvy odstoupit a požadovat odškodnění z důvodu neplnění smlouvy.
 7. Požaduje-li prodávající náhradu škody z důvodu neplnění kupní smlouvy, pak tato náhrada činí 15% kupní ceny. Výše vzniklé škoda je stanovena podle toho, jaké škody prokáže prodávající nebo kupující.
 8. Kompenzace dalším podle prodávajícího sporným nebo nedostatečně prokázaným protinátokem kupujícího není přípustné. Zadržovací právo může kupující uplatnit, pokud je na tomto právu založena kupní smlouva. Pokud je reklamace uplatněna, mohou být platny kupujícího zadrženy v rozsahu stanoveném v přímém poměru k vzniklým závadám.
 9. Platby mohou být převedeny na zaměstnance prodávajícího pouze tehdy pokud se prokáže platnou plnou mocí k inkasu.

 

IV. Dodací lhůty a prodlení

 

 1. Dodací lhůty a termíny platí pouze jako přibližně sjednané, dokud je prodejce výslovně písemně neuvede jako závazné. Dodací lhůta začíná dnem podepsání písemné kupní smlouvy, ne však před opatřením podkladů, povolení, platnosti, záloh atd. kupcem.
 2. Smlouva je uzavřena za podmínek správného a včasného zajištění vlastních dodávek našimi dodavateli. To platí pouze pro případ, kdy není nedodání zastupováno námi, obzvláště při uzavření shodného zajišťovacího obchodu s dodavatelem. Kupce je o nedostupnosti dodávky neprodleně informován. Odplata je neprodleně navrácena.3. Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět objednávky opustí před jejím uplynutím sklad prodejce nebo továrnu výrobce, nebo je oznámena jeho připravenost k odeslání.
 3. Dodací lhůta se prodlužuje adekvápně při zásazích v rámci pravidelných pracovních bojů, obzvláště stávek a bojkotů, jako i při objevení se nepředvídaných překážek, které snižují vůli prodejců nebo jejich pomocné síly, stejně jako překážky, které prokazatelně ovlivňují předmět dodávky.
 4. Totéž platí při nevčasném zásobování prodejce. Prodejce je oprávněn k odstoupení, pokud není zásobován výrobcem.Toto neplatí, pokud je nedodání zastoupeno výrobcem (např. odklad platby).
 5. Dodržení dodací lhůty předpokládá splnění smluvních povinností kupce.
 6. Při zdržené nebo neprovedené (nemožnost) dodávce zapříčeněné zadlužeností subdodavatele, neručí prodejce - mimo výběru a dohledu dluhu. Věta 1 neplatí, jestliže je vztah mezi prodejcem a kupcem určen právem upravujícím smlouvu o dílo. V každém případě je prodejce povinnen nahradit kupujícímu škodu, dokud nebude postoupený nárok vůči dodavateli zcela uplatněn.

 

V. Přechod rizik a doprava

 

 1. Volba způsobu a prostředků expedice je z nedostatku zvláštních úmluv přenechána prodejci. Zboží je na přání a náklady kupujícího pojištěno.
 2. Pokud je kupující podnikatelem, přechází nebezpečí neočekávaných závad a zkažení zboží s předáním kupujícímu, při zasílání zboží při předání věci speditérovi nebo dopravci, nejpozději při opuštění skladu nebo při přímé expedici z továrny při opuštění továrny na kupujícího. To platí i při dílčích dodávkách nebo při zajištění dalších výkonů prodejcem.
 3. Předání je učiněno hned, jak je kupující v prodlení s akceptací.
 4. Dodané zboží, byť vykazující nepatrné nedostatky, je kupujícím přijmuto nehledě na právo z článku VII (reklamace a odpovědnost za škody).
 5. Dílčí dodávky jsou přípustné.

 

VI. Výhradní vlastnictví

 

 1. Při kontraktech s odběratelem si vyhrazujeme vlastnictví zboží až do úplného splacení kupní ceny. Při kontraktech s podnikatelem si vyhrazujeme vlastnictví zboží až do úplného vyrovnání všech nároků ze stávajících obchodních vztahů.
 2. Kupující je povinnen pojistit předmět koupě před zásahem třetí strany, stejně jako proti ohni "na cizí účet" a toto na požádání doložit; jinak je prodejce oprávněn provést toto na náklady kupujícího. Kupující se zavazuje postoupit další nároky na odškodnění požáru na sebe.
 3. Kupující nemůže předmět koupě bez souhlasu prodejce odkázat do zástavy, ani poskytnou jako zajištění.
 4. Podnikatel je oprávněn zboží dále prodat v řádném obchodním postupu. Postupuje ale již teď prodejci všechny pohledávky ve výši úhrnné sumy faktur (včetně DPH), které mu vznikly dalším prodejem odběrateli nebo třetí osobě, a to nezávisle na tom, je-li předmět koupě prodán dále bez nebo s dalším opracováním. K inkasu těchto pohledávek je kupující zmocněn i po postoupení. Oprávnění prodejce inkasovat osobně tyto pohledávky tak zůstává nedotčeno, přičemž se prodejce zavazuje neinkasovat pohledávky dokud nesplní kupující řádně své platební závazky. Jinak může prodejce požadovat oznámení jemu postoupených pohledávek a jejich dlužníků, potřebných dat a náležitých podkladů a sdělení postoupení dlužníkovi.
 5. Je-li k předmětu koupě vystaven technický průkaz, náleží během trvání výhradního vlastnictví práva držení technického průkazu prodejci.
 6. Při jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, obzvláště při odkladu platby, je prodejce oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat zboží zpět.
 7. Veškeré náklady na vrácení zboží včetně nákladů zpětné dopravy do sídla prodejce a prodeje předmětu koupě nese kupující. Náklady na prodej obnášejí bez potvrzení 10% tržeb z prodeje včetně daně z obratu. Náklady jsou stanoveny vyšší nebo nižší, pokud je prokáže prodejce vyšší nebo kupující nižší. Tržba bude kupujícímu připsána ku prospěchu po srážce nákladů a ostatních, s kupní smlouvou souvisejících, pohledávek prodejce.

 

VII. Reklamace a odpovědnost za vady

 

 1. Záruční lhůta podnikatele na dodávku nového zboží je jeden rok. U použitých věcí je na dodávku zboží záruční lhůta podnikatele jeden rok. Na rozdíl od podnikatelů, prodávající přebírá odpovědnost za vady pouze v případě, že to bylo důrazně a písemně dohodnuto.
 2. Není záruka odpovědnosti za škody, pokud vznikly z následujících důvodů: nevhodné nebo nesprávné použití, nesprávná montáž resp. uvedení do činnosti prostřednictvím kupujícího nebo třetí osoby, fyzické opotřebení, chybné nebo nedbalé nakládání, použití nevhodných provozních prostředků nebo náhradních dílů, vadné stavební práce, nevhodné stavební místo; chemické, elektronické nebo elektrické působení, pokud to nezpůsobuje zadlužení kupujícího. Pokud kupující nebo třetí strana bude jednat nepřiměřeně (opravářské práce) bez předcházejícího svolení konečného kupujícího, záruka na takto vzniklé následky bude zrušena.
 3. Kupující podnikatel by měl obratem zkontrolovat množství přijatého zboží. Viditelné vady má kupující obratem nejpozději do 14 dnů písemně sdělit prodávajícímu. Pokud kupující zjistí stav zboží, který je v rozporu se smlouvou, musí během dvouměsíčního období písemně informovat prodávajícího, to stejné platí i o viditelných vadách. Rozhodující je zachování lhůty při oznamování. Nedostatečná informovanost odběratele o tomto sdělení může vést k promlčení práv z dvouměsíční záruky po zjištění nedostatků. Toto neplatí při lstivém jednání prodávajícího. Nedostatky musí v určeném období zjistit spotřebitel. Pokud bude spotřebitel přiměn ke koupi zboží, rozhodnutí o koupi bude důkazním břemenem. U potřebného zboží učiní spotřebitel důkazní břemeno pro nedostatečnost věci.
 4. Kupující podnikatel má nárok dle výběru prodávajícího na dodání nového nebo části zboží, které je posuzováno dle okolností – zejména jako chybný druh stavby, použití špatných stavebních materiálů nebo vadné nedostatečné provedení. Kupující spotřebitel má především volbu dodatečného plnění prostřednictvím opravy nebo náhradní dodávky. Avšak prodávající je oprávněn odmítnout způsob dodatečného plnění, pokud by znamenal možné náklady, nebo by jiný způsob dodatečného plnění způsoboval značné škody. Nahrazené části budou vlastnictvím prodávajícího.
 5. Pokud dodatečné plnění selže, může kupující požadovat snížení ceny anebo zrušení smlouvy. U pouze nepatrného rozporu se smlouvou, zvláště u nepatrných nedostatků, nepřísluší kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující může z důvodu právních nebo věcných vad nebo nezdařených dodatečných plnění odstoupit od smlouvy. Kupujícímu také náleží nárok na náhradu škody. Kupující si vybírá odškodnění v rozumné formě dodatečného plnění, zbývající zboží zůstává u kupujícího, pokud je to únosné. Odškodné se omezuje na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou neúplné dodávky. Toto neplatí, když prodávající lstivě způsobí porušení smlouvy.
 7. Veřejné prohlášení, vychvalování nebo propagace výrobce nemohou podle smlouvy tvořit informace o zboží. 8. Pokud kupující obdrží vadný montážní návod, prodávající se zavazuje, že k dodávce připojí správný montážní návod. Toto platí pouze, když je vadný návod v rozporu se správnou montáží. Prodejce zákazníkovi neposkytuje právní záruky. Záruky výrobce zůstávají nezměněny.

 

VIII. Zkušební doba

 

Při provádění zkušebních testů smí být stroj testován jednorázově v půldenním použití. V tomto případě může být stroj vrácen v průběhu 3 dnů bez udání důvodu. Vracení znamená písemnou pobídku prodejci k vyzvednutí stroje. Ustanovení z předchozího článku VII (reklamace a odpovědnost za vady) zůstávají nedotčená.

 


IX. Všeobecné omezení ručení

 

 1. Prodejce ručí kupujícímu za úmyslnou a hrubou nedbalost podle zákonných ustanovení. Pokud poruší prodejce svojí nedbalostí lehce smluvní povinnosti, omezuje se ručení prodejce na okamžité průměrné škody předvídatelné a smluvně typické podle druhu zboží. Ve všech dalších případech je ručení prodejce - na jakémkoli právním důvodu - vyloučeno. To platí i pro nepatrné nedbalostní porušení povinností zákonných jednatelů nebo pomocných sil prodejců. Podnikateli neručí prodejce při nepatrném nedbalém porušení povinností vůbec.
 2. Předchozí omezení ručení se netýká nároků kupujícího na záruku na výrobek. Dále neplatí omezení ručení při odpovědném poškození na těle a na zdraví nebo při úmrtí kupujícího.
 3. Nároky na náhradu škod kupujícího propadnou po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Toto neplatí, je-li prodejci vytýkáno hrubé zadlužení, stejně jako v případě odpovědného poškození na těle nebo na zdraví nebo smrti kupujícího.

 

X. Místo plnění, sídlo soudu, použitelné právo

 

 1. Místem plnění a výhradním sídlem soudu pro dodávku a platbu, stejně jako pro všechny rozepře mezi stranami, pokud je kupující obchodníkem zapsaným v OR, právnickou osobou veřejnoprávní nebo veřejnoprávního zvláštního majetku, je hlavní sídlo prodejce, popř. obvodní soud Zeven.
 2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí výhradně právem používaným v SRN pod prekluzí UN obchodního práva.
 3. Pokud by mělo být ustanovení této smlouvy neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní partneři určí již teď nahrazení neplatného ustanovení takovým, které se co nejvíce blíží hospodárným účelům.

 

U uvedených náhradních dílů se nejedná o originální náhradní díly. Čísla originálních náhradních dílů slouží pouze ke srovnávacím účelům.Všechny uvedené ceny jsou v € bez DPH a přepravních nákladů. Kopírování obsahu a jeho částí pouze s naším písemným povolením. Ceny jsou nezávazné. Chyby vyhrazeny. Výdej pouze do vyprodání zásob.